contacte
localització

S'entén per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, anomenada empresa col·laboradora, i un Centre Especial de Treball (CET), com és el cas de la Fundació Privada ALTEM, per la realització d'obres o serveis que guardin una relació directa amb l'activitat normal d'aquella i per la realització de la qual un grup de treballadors amb discapacitat del CET es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora.
La direcció i organització del treball dins l'enclavament correspon al centre especial de treball, amb qui el treballador amb discapacitat manté la seva relació laboral de caràcter especial.


L'objectiu principal és que les persones amb discapacitat puguin gaudir de tots els drets constitucionals com la resta dels ciutadans.

Es pretén, per tant:

·Afavorir el pas de les persones amb discapacitat des dels
CET al mercat ordinari de manera estable.
·Que l'empresa ordinària conegui millor les capacitats i
aptituds dels treballadors amb discapacitat.
·Facilitar a les empreses amb més de 50 treballadors el
compliment de la reserva del 2% per a persones amb discapacitat.
Pot ser-ho qualsevol empresa del mercat ordinari de treball que formalitzi un contracte amb un centre especial de treball.

Els treballadors de l'enclavament

Han de ser treballadors amb discapacitat provinents d'un
CET i com a mínim el 75% dels treballadors han de
tenir una antiguitat mínima de 3 mesos al CET.

Tràmits

Per tal de poder dur a terme un enclavament el CET i l'empresa col·laboradora han de subscriure un contracte, que s'ha de formalitzar per escrit i ha de tenir un contingut mínim.

Avantatges per a les empreses

Quan es contracti un treballador de l'enclavament, l'empresa gaudirà de les següents subvencions:

§7.814 € per cada contracte de treball a jornada completa.
§Bonificació del 100 % de les quotes empresarials a la seguretat social.
§Ajudes per a l'adaptació del lloc de treball i l'eliminació de les barrares arquitectòniques o obstacles.La durada mínima de l'enclavament serà de 3 mesos i la durada màxima de 3 anys. Podrà prorrogar-se per períodes no inferiors a tres mesos fins arribar a la durada de 3 anys que pot prorrogar-se fins a arribar a 6 anys si s'acredita haver aconseguit un nombre de contractes indefinits de treballadors amb discapacitat de l'enclavament al mercat ordinari de treball.
L'enclavament ha d'estar format al menys per 5 treballadors si la plantilla de l'empresa col·laboradora és de 50 o més treballadors, o almenys per tres treballadors si la plantilla és inferior a 50 treballadors.
Els treballadors de l'enclavament mantenen, a tots els efectes, la seva relació laboral de caràcter especial amb el centre especial de treball durant la vigència de l'enclavament.·Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel que es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de treball de les persones amb discapacitat.

Atenció Diurna
Atenció Residencial
Atenció del Lleure
Carta de Serveis
Fundació Privada Altem
C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal 17600 FIGUERES (girona) N 42º 15’ 51.7”  E 2º 59’ 11.1”
Tel. 972 525 416 empreses@fundacioaltem.org www.fundacioaltem.org
Botiga Virtual
Index
Avís legal
Responsabilitat Social Corp.
Política de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat AlimentàriaPolítica prevenció riscos laborals


Servei de Manipulats
Servei de Bugaderia
Servei de Gestió Enclavaments
Servei Assessorament Laboral
Servei Assessorament Llismi
Servei de Càtering
Servei de Jardineria i Sega
Servei de Treballs Forestals
Servei de Neteja