contacte
localització
ATENCIÓ DIURNA:

Servei de centre de dia d’atenció especialitzada


Es un servei  d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals.

El seu objectiu és oferir atenció individual a les persones amb greus discapacitats, per aconseguir el màxim de grau d’autonomia personal i d’integració social, i afavorir el manteniment en el domicili.

Les seves funcions són:
-donar suport a la família
-habilitació
-dur a terme els programes i tractaments individuals
-desenvolupar les activitats de grup
-atenció a les activitats de la vida diària
-acolliment i convivència

Servei de centre de dia de teràpia ocupacional

Es un servei dirigit a facilitar a les persones amb discapacitat intel·lectual una atenció diürna, per tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari/ària, la seva màxima integració social i laboral.

L’objectiu és aconseguir la potenciació i el manteniment  de les capacitats de les persones ateses amb relació a l’obtenció de la màxima integració social i laboral, si s’escau.

Les funcions són: L’ajustament personal i l’ocupació terapèutica.

Servei de centre de dia ocupacional d’inserció

Es un servei dirigit a facilitar als seus destinataris/es una atenció diürna per tal de que puguin assolir, dins les possibilitats de cada usuari/a, la seva màxima integració laboral.

L’objectiu és potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que l’usuari estigui en disposició d’integrar-se  a l’activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveien també l’orientació cap al servei de teràpia ocupacional quan les necessitats de l’usuari ho requereixi.

Les funcions són: ajustament personal i social i les activitats prelaborals.

Els Centres Especials de Treball ocupen laboralment les persones discapacitades que per raó de la naturalesa o de les conseqüències de la seva discapacitat no puguin exercir, provisionalment o definitivament, una activitat laboral en el mercat ordinari. L’objectiu dels Centres Especials de Treball és desenvolupar un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat i tenint com a finalitat assegurar un treball remunerat i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que requereixin les persones treballadores amb discapacitat.


Unitats Suport  Activitat Professional (USAP) del CET són els equips multiprofessionals emmarcats dins dels serveis d’ajustament personal i social dels centres especials de treball, que permeten ajudar a superar les dificultats que els treballadors i treballadores amb discapacitat dels CETs presenten en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la seva permanència i millora.

Els serveis són de rehabilitació, terapèutics, d’integració social, cultural i esportius que proporcionin a la persona treballadora amb discapacitat una major rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social. Són, un mitjà d’integració del major nombre possible de persones amb discapacitat al règim de treball ordinari


Servei de treball amb suport
El treball amb suport és un model d'integració laboral per persones amb discapacitats que  facilita la incorporació al treball ordinari de col.lectius de persones amb limitacions significatives de caràcter físic, psíquic o sensorial, a través d'un conjunt d'estratègies i procediments tècnics de suport, ajustats a les necessitats dels treballadors amb discapacitat. Es un mitjà d’ integració social amb suports naturals dins i fora de l'empresa, ja que es persegueix sempre la inclusió social de qualitat en els ambients comunitaris on s'integra l'individu.


Atenció Diurna
Atenció Residencial
Atenció del Lleure
Carta de Serveis
Fundació Privada Altem
C. Itàlia, 46 Pol. Ind. Recinte Firal 17600 FIGUERES (girona) N 42º 15’ 51.7”  E 2º 59’ 11.1”
Tel. 972 525 416 info@fundacioaltem.org www.fundacioaltem.org
Botiga Virtual
Index
Avís legal
Responsabilitat Social Corp.
Política de Qualitat, Medi Ambient
i Seguretat AlimentàriaPolítica prevenció riscos laborals


Servei de Manipulats
Servei de Bugaderia
Servei de Gestió Enclavaments
Servei Assessorament Laboral
Servei Assessorament Llismi
Servei de Càtering
Servei de Jardineria i Sega
Servei de Treballs Forestals
Servei de Neteja